Võ Diệu Thanh

Về từ hành tinh ký ức: Ký sự/ Võ Diệu Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn 2018. - 219 tr.; 21 cm.

9786049720536 86.000đ


Việt Nam

Văn học hiện đại

895.9228403 / V250T