Phong hóa thời hiện đại: Tự Lực văn đoàn trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ 20/ Đoàn Ánh Dương, Phùng Kiên,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn, 2020. - 364 tr.: ảnh, bảng; 24 cm. - Hiểu Việt Nam .

Thư mục: tr. 337-364

Gồm các bài viết nghiên cứu về tầm quan trọng của Tự lực văn đoàn trong bối cảnh giao lưu văn hóa Đông - Tây, thuộc địa - chính quốc, truyền thống - hiện đại trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 và ảnh hưởng rộng rãi tới đời sống văn hóa - xã hội - chính trị ở Việt Nam lúc đương thời và sau này

9786043061420 235.000đ


Tự lực văn đoàn


Việt Nam

Nghiên cứu văn học

895.922090032 / PH431H