Phan Văn Hùm

Ngồi tù khám lớn: Ký sự/ Phan Văn Hùm. - H.: Nxb. Hội Nhà văn Công ty Cổ phần sách Tao Đàn, 2018. - 255 tr.; 21 cm.

Viết về hội kín Nguyễn An Ninh (1900-1943), thực chất chế độ lao tù thực dân pháp áp đặt ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng

9786049674310 98.000đ


Việt Nam

Văn học hiện đại Kí sự

895.92232 / NG452T