Nguyễn Mạnh Tiến

Khai nguyên rồng tiên: Biên khảo/ Nguyễn Mạnh Tiến. - H.: Nxb. Hội Nhà văn Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn, 2021. - 343 tr.; 24 cm. - Hiểu Việt Nam .

Lịch sử Đại Việt khoảng từ khởi nghĩa Lam Sơn đến nhà Lê đến hưng thịnh dưới thời Thánh Tông trong cái nhìn từ núi. Cuốn sách cung cấp các dẫn liệu dân tộc học lịch sử về sự trôi nổi của huyền thoại rồng tiên trong cộng đồng Việt - Mường - Thái, đồng thời thử chú giải cho các sự kiện Đại Việt sử ký toàn thư theo cái nhìn tộc người.

9786043194746 235.000đ


Việt Nam

Lịch sử phong kiến Dân tộc học

959.702 / KH103N