Fukuzawa Yukichi

Khuyến học: Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản/ Fukuzawa Yukichi; Phạm Hữu Lợi dịch. - H.: Thế giới Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 245 tr.; 21 cm.

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 学問のすすめ

Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị

9786047773930 150.000đ


Nhật Bản

Giáo dục Khuyến học

370.952 / KH527H