Phạm Sỹ Thành

Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI): Lựa chọn nào của Đông Nam Á: Sách tham khảo/ Phạm Sỹ Thành. - H.: Thế giới Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam, 2019. - 409 tr.: hình vẽ, bảng; 24 cm. - Tủ sách Nhân diện Trung Quốc .

Thư mục: tr. 402-409

Nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của sáng kiến vành đai - con đường (BRI) từ phía Trung Quốc, cung cấp những thông tin cơ bản về BRI; vị trí của Đông Nam Á cũng như những quan điểm của các quốc gia này về sáng kiến của Trung Quốc; triển khai BRI ở Đông Nam Á trong 5 năm 2014-2018 và tác động của nó đối với các nước; thực tiễn hợp tác BRI giữa Việt Nam với Trung Quốc; các hàm ý chính sách để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro từ BRI đối với chiến lược, an ninh và phát triển kinh tế của Việt nam

9786047760732 189.000đ


Trung Quốc

Chiến lược kinh tế

338.951 / S106K