Dumarest, Jacques

Các Ty độc quyền thuốc phiện và muối ở Đông Dương/ Jacques Dumarest; Nguyễn Thừa Hỷ dịch. - H.: Khoa học Xã hội, 2020. - 238 tr.; 24 cm. - Bộ sách Ký ức Đông Dương .

Tên sách gốc: Les monopoles de l'Opium et du sel en Indochine

Lịch sử trồng thuốc phiện, tập quán, sử dụng và ứng xử với nó của chính quyền Đông Dương, cũng như một số nước ở Đông Nam Á. Bên cạnh góc độ kinh tế - xã hội của thuốc phiện, tác giả cũng đề cập đến khía cạnh đạo đức. Những chương sách viết về nghề làm muối lại đề cập đến quá trình mở rộng khai thác kinh doanh muối của các công ty tư bản cũng như ý nghĩa kinh tế - xã hội của mặt hàng thiết yếu này với cuộc sống người Việt Nam thời thuộc địa.

9786043081589 259.000đ


Đông Dương

Xã hội

301.0957 / C101T