Nguyễn Huy Thắng

Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Thời Tây Sơn và Nhà Nguyễn/ Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - H.: Kim Đồng, 2021. - 156 tr.: tranh vẽ; 21 cm.

Tái hiện bức tranh văn hóa, phong tục của Hà Nội và nêu bật khía cạnh đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội với chất kinh kì và chất Kẻ Chợ luôn song hành với đất và người Hà Nội ở thời Tây Sơn và nhà Nguyễn

9786042224420 60.000đ


Việt Nam
Hà Nội

Lịch sử phong kiến Văn hóa Nhà Tây Sơn Nhà Nguyễn

959.7310272 / TH116L