Trương Sỹ Hùng

Cảm thức thi ca Việt Nam, T.1/ Trương Sỹ Hùng. - H.: Hồng Đức, 2020. - 215 tr.; 21 cm.

Thư mục: tr. 202-214

Gồm các bài nghiên cứu của tác giả về một số nhà thơ cổ điển mà đại diện là thi hào Nguyễn Du đến nhà thơ, nhà văn hóa, nhà cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh và tác giả đương đại Phạm Việt Long

9786049938795 125.000


Việt Nam

Nghiên cứu văn học Thơ

895.9221009 / C104T