Collins, Jim

Từ tốt đến vĩ đại: Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không?/ Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 35. - Tp. HCM: Trẻ, 2020. - 441 tr.: minh hoạ; 21 cm.

Tên sách tiếng Anh: Good to great

Phụ lục: tr. 360-441

Tổng quan về các khái niệm cũng như quá trình xây dựng nền tảng, đột phá qua ba giai đoạn: con người kỷ luật, tư tưởng kỷ luật, hành động kỷ luật - thể hiện toàn bộ quá trình đi lên từ tốt đến vĩ đại trong ngành quản trị kinh doanh, làm rõ thêm các khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị

9786041157156 115.000đ

Bí quyết thành công Doanh nghiệp Quản trị kinh doanh

658.4 / T550T