Nguyễn Tuấn Bình

Nguyễn Hiến Lê: Tác Phẩm Đăng Báo: Theo Dòng Thời Cuộc/ Nguyễn Tuấn Bình s.t., g.t. - H.: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 592 tr.: ảnh; 24 cm.

Thư mục trong chính văn

Giới thiệu chân dung nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê qua những trang báo cùng một số quan điểm của ông về tình hình báo chí miền Nam trước 1975. Khám phá những khảo luận của ông về những tác phẩm được đăng báo với các chủ đề: Văn hoá, xuất bản, giáo dục, thời đại

9786043127041 250.000đ


Nguyễn Hiến Lê Nhà văn --Việt Nam--1912-1984

Sự nghiệp Cuộc đời Tác phẩm

895.922334 / NG527H