Dournes, Jacques

Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương/ Jacques Dournes; Nguyên Ngọc dịch. - H.: Tri thức Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam, 2018. - 650 tr.: hình vẽ; 21 cm. - Tủ sách Tây Nguyên .

Tên sách tiếng Pháp: Pötao, une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jörai

Nghiên cứu về vấn đề chính trị của người Giarai và Pötao của người Giarai cũng như sự vận hành của quyền lực giữa những tộc người khác nhau ở khu vực Tây Nguyên nói chung trong tất cả chiều sâu lịch sử-văn hóa của nó, và từ đó hành động đúng trên vùng đất và người này, ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào

9786049438905 268.000đ


Tây Nguyên
Việt Nam

Dân tộc Gia Rai

305.89922 / P000M