Nhượng Tống

Nguyễn Thái Học (1902 - 1930)/ Nhượng Tống; Dương Trung Quốc g.t. - H.: Nxb. Hội Nhà văn Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2014. - 141 tr.: ảnh; 21 cm.

Giới thiệu tiểu sử và các hoạt động chống Pháp của Nguyễn Thái Học; cung cấp tư liệu về hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái

9786043193251 65.000đ


Nguyễn Thái Học Nhà cách mạng --Việt Nam--1902-1930

Tiểu sử Sự nghiệp Kháng chiến chống Pháp

959.703092 / NG527T