Hội thảo quốc tế: Văn học, Báo chí Miền Nam Việt Nam (1955-1975) và Sự tiếp nhận tư tưởng phương Tây

[Published date: 13/02/2019]

Thông báo Hội thảo quốc tế (bản tiếng Việt):

Văn học, Báo chí Miền Nam Việt Nam (1955-1975) và Sự tiếp nhận tư tưởng phương Tây

Thời gian: ngày 12 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Viện Asien-Afrika, Đại học Hamburg,

Địa chỉ: Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg
Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh và tiếng Việt. Phần lớn các bài thuyết trình bằng tiếng Việt sẽ có phiên dịch.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời các nhà nghiên cứ tham gia viết bài cho Hội thảo Văn học, Báo chí Miền Nam Việt Nam (1955-1975) và Sự tiếp nhận Tư tưởng phương Tây tại Đại học Hamburg, ngày 12 tháng 12 năm 2020. Hội thảo này tiếp cận văn học và báo chí ở miền Nam Việt Nam từ góc độ các lý thuyết khoa học nhân văn ở phương Tây, nhằm tìm hiểu xem bộ phận tri thức này đã gắn bó và chịu ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, thẩm mỹ, triết học và văn học đương đại của phương Tây như thế nào.

Hội thảo này xem xét cách các tác giả văn học và báo chí Miền Nam Việt Nam cảm nhận và chịu ảnh hưởng từ các tư tưởng vốn sinh ra ở phương Tây như thế nào. Đó là hiện tượng học, thông diễn học, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa duy tâm, bản chất luận, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa cấu trúc, phê bình phân tâm học và hơn thế nữa. Hội thảo này chào đón các bài báo thảo luận về sự vận động tinh vi và phức tạp trong sự tiếp nhận ở miền Nam Việt Nam đối với các nhà tư tưởng và nhà văn phương Tây như Albert Camus, André Gide, Guy de Maupassant, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Boris Pasternak, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Antonh Bertolt Brecht, Franz Kafka, Sigmund Freud, Thomas Mann, Martin Heidegger, Hermann Hesse, Edmund Husserl, Stefan Zweig, Graham Greene, Somerset Maugham và Ernest Hemingway.

Hội thảo này nhấn mạnh tính năng động và đa dạng của tư tưởng phương Tây trong các văn bản và các tác giả văn học cá thể cũng như giữa các văn bản của các tác giả khác nhau và các văn bản khác nhau của cùng một tác giả. Bối cảnh lịch sử mà qua đó tư tưởng phương Tây du nhập vào Miền Nam Việt Nam và được cảm nhận khác nhau giữa các tác giả cũng là một mối quan tâm của hội thảo. Hội thảo hy vọng sẽ làm sáng tỏ sự tính năng động và sự tinh, đa dạng về văn hóa và xã hội của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Hội thảo cũng chào đón các bài viết tìm hiểu về văn học miền Nam Việt Nam (tiểu thuyết, thơ, hồi ký, kịch, truyện ngắn, tiểu sử và tiểu luận) và báo chí từ góc độ của các lý thuyết phê bình trong khoa học nhân văn được phát triển từ những năm 1960 ở phương Tây. Những lý thuyết này bao gồm phê bình hậu thuộc địa, phê bình nữ quyền, phê bình đồng tính nữ / đồng tính, phê bình sinh thái và nhiều hơn nữa.Ngoài ra, hội thảo còn chào đón các bài viết khám phá các trang viết của Miền Nam Nam Việt Nam qua lăng kính của các lý thuyết văn học như tự sự học, chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa lịch sử mới và phong cách.

Mở rộng ra nhiều cách tiếp cận văn học và báo chí miền Nam Việt Nam như vậy, hội thảo muốn tìm hiểu xem bộ phận tri thưc này đã tham gia vào các vấn đề có ý nghĩa xã hội, văn hóa, chính trị và triết học như thế nào đối với Việt Nam và thế giới trong cả trong quá khứ và hiện tại. Cách tiếp cận như vậy đối với văn học và báo chí của Nam Việt Nam cũng nhằm hướng tới một quan điểm đa dạng, bao quát về bộ phận tri thức này.

Vấn đề gửi tóm tắt và bài viết:

Tóm tắt (bằng tiếng Anh) bao gồm tiêu đề, nội dung tóm tắt không quá 300 từ và tiểu sử tóm tắt (tên, cơ quan và email). Vì ban tổ chức có kế hoạch xuất bản một cuốn sách bao gồm các bài viết được lựa chọn của hội thảo nên chỉ những bài chưa được xuất bản trước đó hoặc những bài chưa được xem xét xuất bản ở nơi khác mới được chấp nhận ở Hội thảo.

Vui lòng gửi bản tóm tắt đến hội thảo tại southvietnamliterature @ gmail; cc: Giáo sư Thomas Engelbert (jengelbert@web.de) và Tiến sĩ Chi Phạm (bax3771@uni-hamburg.de) trước ngày 28 tháng 2 năm 2020. Thông báo chấp nhận sẽ được gửi vào cuối tháng 3 năm 2020. Bản thảo hoàn thành (5.000-8.000 từ) phải gửi trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Events

NEW BOOK