Đặt mượn tài liệu

[Published date: 10/05/2015]

- Số lượng mượn tối đa: 02 quyển/lần (Không cho mượn những sách không có biểu ghi trên phần mềm Koha, những cuốn sách cổ quý hiếm, báo/tạp chí, CD/DVD, bản đồ).

LIBRARY SERVICES