Images for Cảm thức thi ca Việt Nam, Trương Sỹ Hùng