FEATURED COLLECTIONS

EVENTS

Feb

21

Symposium: New Directions in Scholarship on the Vietnam War, 50th anniversary of May 4th at Kent State University

On February 29, 2020, The Department of History at Kent State University will host a research symposium entitled, “The May 4th Event and New Directions in Scholarship on the Vietnam War.” The symposium will address issues related to war and society in order to focus attention on the tragedy that unfolded on campus, while situating that event within a global context. In addition, it will be a forum in which leading scholars can assemble to discuss their methodologies on the study of the Vietnam War.

Feb

13

Hội thảo quốc tế: Văn học, Báo chí Miền Nam Việt Nam (1955-1975) và Sự tiếp nhận tư tưởng phương Tây

Hội thảo này tiếp cận văn học và báo chí ở miền Nam Việt Nam từ góc độ các lý thuyết khoa học nhân văn ở phương Tây, nhằm tìm hiểu xem bộ phận tri thức này đã gắn bó và chịu ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, thẩm mỹ, triết học và văn học đương đại của phương Tây như thế nào.

OPENING HOURS

Morning Afternoon
09:00 - 12:00 13:30 - 17:00
Open everyday, except public holidays